Cô Chu Thị Hồng Lưu

Cô Chu Thị Hồng Lưu

Cô Chu Thị Hồng Lưu

Điện thoại

Hòm thư

  • Ngày sinh

  • Chuyên môn

  • Kinh nghiệm

Giáo viên Tiếng Anh – Tổ trưởng

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Ngoại ngữ