Cô Bùi Trung Nga Linh

Cô Bùi Trung Nga Linh

Cô Bùi Trung Nga Linh

Điện thoại

Hòm thư

  • Ngày sinh

  • Chuyên môn

  • Kinh nghiệm

Giáo viên Tiếng Anh

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Ngoại ngữ - Thạc sĩ chuyên ngành Tiếng Anh